Gebruikersvoorwaarden

Wij verklaren.

Bike Mobility Services B.V. (“BMS”) biedt aan klanten de Lease a Bike (“LAB”) dienst aan. Bedrijfsklanten kunnen de LAB lease dienst beschikbaar stellen aan hun werknemers. Het lease proces wordt ondersteund via het "Lease a Bike Platform" ("Platform"). Uw werkgever (Bedrijfsklant) heeft BMS gevraagd u toegang te verlenen tot het Platform. Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven onder welke voorwaarden u het Platform kunt gebruiken.

1. Definities

1.1. Platform: het hierboven genoemde “Lease a Bike Platform”.

1.2. Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van het Platform op welke manier dan ook en een werknemer is van de Bedrijfsklant.

1.3. Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden.

1.4. Bedrijfsklant: de werkgever van u, de Gebruiker.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het meegeleverde Platform.

2.2. De Gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle informatie, data, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten of andere content die wordt aangeboden, gelezen of op andere wijze verstrekt ten behoeve van/door/vanuit/in het Platform.

2.3. Door gebruik te maken van het Platform, aanvaardt de Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden.

2.4. Uitsluitend deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing, ongeacht een eventueel (voorafgaande) verwijzing door de Gebruiker naar zijn/haar eigen of andere algemene voorwaarden. BMS wijst uitdrukkelijk eventueel door de Gebruiker van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.

2.5. Voordat het Platform kan worden gebruikt, dient de Gebruiker eerst de inhoud van de Privacyverklaring te lezen en vervolgens te accepteren.

2.6. Als het Platform gebruik maakt van diensten van derden, zullen de algemene voorwaarden en het privacy- en/of cookiebeleid van de desbetreffende derde(n) ook van toepassing zijn. BMS is niet aansprakelijk voor de diensten, algemene voorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van derde(n).

3. LAB Platform

3.1. Het Platform biedt alle benodigde functionaliteiten voor:

3.2. Het Platform stelt aan de Bedrijfsklant die uw werkgever is, de volgende functionaliteiten beschikbaar:

3.3. De functionaliteiten worden via het Platform aan de Gebruiker beschikbaar gesteld. De hierboven genoemde functionaliteiten kunnen (eenzijdig) worden gewijzigd door BMS.

4. Gebruikers Account

4.1. Om gebruik te kunnen maken van het Platform dient de Gebruiker zich te registreren op het Platform middels het aanmaken van een Gebruikersaccount.

4.2. Het Gebruikersaccount is geldig gedurende de periode dat BMS en de Bedrijfsklant met elkaar een samenwerkingsovereenkomst hebben en in ieder geval zolang Gebruiker door zijn/haar werkgever bevoegd is om gebruik te maken van een fiets van Lease a Bike.

4.3. Voor een correcte afwikkeling van het registratieproces dient Gebruiker een correct e-mail adres op te geven alsook een geldig mobiel telefoonnummer.

4.4. Het wachtwoord moet strikt geheim worden gehouden door de Gebruiker. Indien het wachtwoord bekend wordt bij een derde, dan moet Gebruiker direct het wachtwoord wijzigen of – indien hij/zij niet langer toegang heeft tot zijn/haar account – contact opnemen met de klantenservice van Lease a Bike.

4.5. De Gebruiker moet ervoor zorgen dat de gegevens naar waarheid en volledig zijn ingevuld op zijn/haar account. Aangezien de communicatie met de Gebruiker voornamelijk via e-mail plaatsvindt, dient de Gebruiker over een geldig e-mailadres te beschikken en toegang tot dit betreffende e-mail account te hebben. Indien het e-mail adres of andere gegevens van Gebruiker wijzigen, dan dient dit direct in het account van Gebruiker te worden aangepast.

5. Gebruik van het Platform, aansprakelijkheid van de Gebruiker

5.1. Door de registratie van de Gebruiker op het Platform goed te keuren, verleent BMS aan Gebruiker een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie waarmee het Platform kan worden gebruikt, zij het voor niet-commerciële doeleinden.

5.2. Gebruiker mag het Platform niet beschikbaar stellen aan derden of het Platform reproduceren of laten reproduceren, imiteren, kopiëren, dupliceren, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BMS. Evenmin is het Gebruiker niet toegestaan om technische voorzieningen ter bescherming van het Platform te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

5.3. BMS heeft te allen tijde het recht om het Platform aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, het gebruik van het Platform te beperken of een Gebruiker geheel of gedeeltelijk toegang tot het Platform te weigeren, tijdelijk of permanent. 5.4. BMS kan een upgrade voor het Platform beschikbaar stellen. De upgrade wordt dan aangemerkt als het Platform, zoals omschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

5.5. De Gebruiker is verplicht om er voor te zorgen dat het gebruik van het Platform niet in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, wettelijke bepalingen of rechten van derden. Daarnaast zal Gebruiker op geen enkele manier hinder of schade veroorzaken tijdens het gebruik van het Platform, of dit veroorzaken ten nadele van BMS of derden, noch het Platform op zulke wijze gebruiken dat de goede werking van het Platform wordt verstoord. De Gebruiker vrijwaart BMS voor alle aanspraken van derden, belastingdienst inbegrepen, voor schade voortvloeiend uit of gerelateerd aan het (onjuiste) gebruik van het Platform.

5.6. Het gebruik van het Platform is voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.

5.7. De Gebruiker vrijwaart BMS van alle mogelijke claims van derden ten gevolge van het Gebruik van het Platform.

5.8 De Gebruiker heeft op het Platform de optie om aan te geven of hij/zij akkoord gaat met het gebruik van zijn/haar telefoonnummer of e-mail adres door BMS of andere bedrijven binnen de Pon Group om de Gebruiker te benaderen voor aanbiedingen of vergelijkbare producten. De Gebruiker kan zijn/haar toestemming hiervoor op ieder moment intrekken, dit kan enkel geschieden via het Platform. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de Privacyverklaring. 

5.9. Indien de verbodsbepalingen zoals omschreven in artikel 5 worden geschonden, is BMS geautoriseerd om het gebruik van het Platform door Gebruiker te beperken of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. BMS is niet aansprakelijk voor enige schade die mocht ontstaan als gevolg van het uitvoeren van deze bevoegdheid.

5.10. Behoudens in geval van opzet of grove schuld, kan BMS niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard ook, die mocht voortvloeien uit het gebruik van het Platform of tijdelijke niet-beschikbaarheid of onjuiste of onvolledige beschikbaarheid van het Platform en het niet goed functioneren van de internetverbinding van Gebruiker, BMS, of derden, waardoor toegang tot het Platform niet (volledig) mogelijk is.

6. BMS’ aansprakelijkheid

6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en/of andere vergelijkbare rechten die verband houden met (de inhoud van) het Platform, inclusief onderliggende software, afbeeldingen en video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend bij BMS, of bij haar licentieverleners, of bij de beheerder van het Platform.

6.2. Het Platform is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. BMS kan echter niet garanderen dat het Platform te allen tijde beschikbaar is of zal werken zonder onderbreking, fouten of defecten, en dat de verstrekte informatie volledig, juist en up-to-date is. BMS doet al het mogelijke om een goed functionerend Platform te bewerkstelligen en eventuele problemen zo snel mogelijk op te lossen. 6.3. Het is BMS toegestaan het Platform (onaangekondigd) tijdelijk of permanent uit te schakelen voor Gebruiker(s), zonder dat Gebruiker(s) hieraan enig recht kan ontlenen.

6.4. BMS is niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door oneigenlijk gebruik van het Platform. Het gebruik van het Platform door Gebruiker is op eigen risico.

6.5. BMS is niet aansprakelijk voor schade welke door Gebruiker is veroorzaakt omdat Gebruiker een ongepast wachtwoord voor zijn/haar Gebruikersaccount heeft gekozen of het wachtwoord niet veilig heeft bewaard, of schade veroorzaakt door derden aan wie Gebruiker toegang heeft verschaft tot het Platform.

6.6. BMS zal alle klachten met betrekking tot het Platform afhandelen. BMS streeft ernaar om binnen een periode van (14) veertien dagen na kennisgeving van de klacht, een reactie te hebben gestuurd. Als een klacht een voorzienbare langere afhandelingstijd behoeft, zal BMS binnen de veertien dagen periode een ontvangstbevestiging sturen met daarin een indicatie wanneer de Gebruiker een meer inhoudelijke reactie kan verwachten.

7. Privacy

7.1. Om gebruik te kunnen maken van het Platform zal BMS eerst de (persoonlijke) gegevens van Gebruiker moeten verwerken. 

7.2. Voor zover deze informatie, welke verwerkt wordt door BMS, enige persoonlijke gegevens bevat, dan zal BMS deze gegevens verwerken in overeenstemming met de hierop van toepassing zijnde wetten, inclusief, maar niet beperkt tot de algemene verordening gegevensbescherming.

7.3 Het privacy statement LAB Platform van BMS bevat meer informatie over de doeleinden waarvoor BMS persoonlijke gegevens verwerkt, zoals het uitvoeren van statistische analyses en de rechten die u heeft.

8. Rechterlijke bevoegdheid en het van toepassing zijnde recht

8.1. Alle vorderingen die voortvloeien uit en gerelateerd zijn aan het Platform zijn in eerste instantie onderworpen aan het oordeel van de rechtbank Amsterdam. 

8.2. Op alle geschillen die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan het Platform is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

9. Wijzigen van deze Gebruiksvoorwaarden

9.1. Het is BMS toegestaan om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig aan te vullen of te wijzigen, waarbij de Gebruiker altijd de meest recente versie van het Platform kan raadplegen. De Gebruiker wordt geadviseerd om regelmatig de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden te controleren op wijzigingen. Indien er substantiële wijzigingen zijn doorgevoerd in deze Gebruiksvoorwaarden dan zal dit duidelijk kenbaar worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld via een banner op het Platform of een notificatie via het Platform of een e-mail bericht.

9.2. Door gebruik te blijven maken van het Platform nadat de Gebruiksvoorwaarden zijn aangepast en/of de aankondiging hiervan is verstuurd, geeft Gebruiker toestemming aan de toepassing van de aangepaste Gebruiksvoorwaarden. Alle aanpassingen van de gebruiksvoorwaarden zullen in werking treden binnen veertien (14) dagen na publicatie op het Platform, deze website of via e-mail, tenzij er uitdrukkelijk een ander termijn is vastgesteld.

9.3. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de wijzigingen die zijn aangebracht in deze Gebruiksvoorwaarden, dient Gebruiker te stoppen met het gebruik van het Platform. 

9.4. In deze gebruiksvoorwaarden staat altijd de meest recente datum van wijziging vermeld. 

10. Slotbepalingen

10.1. Indien een bepaling van voorgaande voorwaarden ongeldig is of wordt, dan blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht. Indien enige bepaling ongeldig is, moeten verordeningen in werking treden welke het meest overeenkomen met de commerciële doelstellingen van de voorwaarden, waarbij de belangen van beide partijen op een evenredige manier worden beschermd.

Indien u vragen heeft over het Platform of deze Gebruiksvoorwaarden, neemt u dan gerust contact op met de klantenservice van BMS via onze contactpagina.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 17 Juni 2022.

Bike Mobility Services