Privacybeleid

Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring is van kracht voor de verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door Bike Mobility Services B.V. (“BMS”). BMS opereert onder haar merknaam Lease a Bike (“LAB)” en maakt gebruik van het Lease a Bike Platform (“Platform”).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

LAB (Stationsplein 19A, 3818 LE Amersfoort, Nederland) is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor alle verzameling en alle verwerking van jouw persoonsgegevens die worden geregistreerd in het Platform. LAB maakt deel uit van Pon Holdings B.V. en diens verbonden ondernemingen (“Pon”). LAB en Pon zijn toegewijd aan het respecteren en beschermen van je privacy en de bescherming van de persoonsgegevens die je met ons deelt.

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te registreren of contact met ons op te nemen, verwerken we enkele persoonsgegevens van je. Deze persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden: op persoonlijke wijze met je te communiceren of je te informeren via nieuwsbrieven over het Lease a Bike proces; het bieden van een overnamebod aan het eind van het leasecontract alsmede een aanbod voor een nieuwe fiets of nieuw leasecontract wat eventueel interessant kan zijn voor je; het bieden van klantenservice en het behandelen van klachten en verzoeken om inlichtingen; het verwerken van financiële en logistieke afhandeling omtrent je leasecontract; je account bij Lease a Bike te verwerken; afhandelen van het leaseproces met je werkgever en de betrokken leasemaatschappij; Uitvoeren van statistische analyses en marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, diensten en Lease a Bike producten te verbeteren, of om nieuwe bedrijfsvoering, services en producten te ontwikkelen door bijvoorbeeld A) gebruik te maken van geaggregeerde en/of geanonimiseerde persoonsgegevens, bijvoorbeeld om te zien of het dealernetwerk alle relevante klant gebieden beslaat of B) het versturen van vrijwillige surveys naar werkgevers, werknemers of dealers;

Welke persoonsgegevens verwerken we en hoe doen we dat?

Hieronder wordt per manier aangegeven welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden wij deze gebruiken en welke rechtsgrond van toepassing is:

Manier van verwerken Persoonsgegevens die worden verwerkt Doeleinden gebruik persoonsgegevens Rechtsgrond
Lease a Bike account aanmaken Naam, adres, e-mail en telefoonnummer. Mogelijk: personeelsnummer of afdelingsnummer De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8 Toestemming of gerechtvaardigd belang
Bezoek aan het platform Metadata (IP-adres, cookies) NB: zie het Cookiebeleid Lease a Bike voor verdere details over gebruikte cookies De hierboven beschreven doeleinden: 4, 6, 7 en 8 Uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belang
Overname aanbod einde contract Adres, telefoonnummer, in het geval van het kopen van de fiets: rekeningnummer De hierboven beschreven doeleinden: 1, 2, 4, en 6 Uitvoering van een overeenkomst, gerechtvaardigd belang

Onze gerechtvaardigde belangen gerelateerd aan het Platform bevatten alleen: beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, leveren lettertype, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, juridische zaken, intern beheer. Google Fonts is gebruikt voor het beschikbaar stellen van het lettertype maar wordt lokaal gehost op de server zodat de IP adressen niet gedeeld worden met Google

Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om die weer in te trekken, wanneer je maar wilt, door het sturen van een verzoek naar [email protected].

Hoe delen we jouw persoonsgegevens of dragen we deze over?

LAB zal de minimale persoonsgegevens delen met het bedrijf als jouw werkgever (om ze in staat te stellen zowel de lease zelf alsmede de salarisadministratie te regelen), met de betrokken leasemaatschappij (om de Lease a Bike dienst te bieden) en met de fietsenwinkel (alleen naam om de medewerker identificeren gedurende het leaseproces). LAB kan je persoonsgegevens ook delen met externe partijen om bepaalde activiteiten uit te voeren namens LAB en om services die ze aan ons bieden te faciliteren. Dit kunnen dienstverleners zijn van services zoals website hosting, data analyses, orderafhandeling, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuurvoorzieningen, klantenservice, e-mail bezorging, audits en andere diensten. LAB vereist dat deze externe partijen jouw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en beschermen. LAB zal je persoonsgegevens niet verkopen aan derden. Je dient je ervan bewust te zijn dat LAB onderdeel is van een business group binnen Pon en dat afdelingen (zoals IT, Marketing) gevestigd kunnen zijn in Pon bedrijven over de hele wereld. Als gevolg hiervan kunnen uw persoonlijke gegevens gedeeld worden binnen en/of overgedragen worden aan andere bedrijven binnen de business group of andere Pon bedrijven over de hele wereld. LAB of Pon kan reorganiseren, fuseren of op enigerlei andere wijze (een deel van) een onderneming aan een ander bedrijf verkopen of afstoten. Als een dergelijke onderneming aan Lease a Bike gerelateerd is, kan een dergelijke overdracht van eigendom de overdracht van jouw persoonlijke gegevens aan de nieuwe eigenaar en zijn adviseurs bevatten. We zullen jouw persoonsgegevens alleen openbaren als dit toegestaan of geautoriseerd is bij wet, noodzakelijk is voor het voorkomen of bestrijden van fraude, noodzakelijk is voor geschillenbeslechting of noodzakelijk is voor enige andere legitieme behoefte die in de omstandigheden zwaarder weegt dan jouw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van ons personeel.

Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?

LAB zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen tegen verlies of onwettige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kan het gebruik van beveiligde registratieformulieren, codering van gegevens en toegangsbeperking tot jouw persoonsgegevens omvatten. De gegevens in het LAB-platform bevinden zich op servers in de EER. In zeldzame gevallen moeten persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen die geen passend niveau van bescherming van uw persoonsgegevens bieden. Je kunt er echter op vertrouwen dat LAB passende beveiligingsmaatregelen zal nemen ten aanzien van de vertrouwelijkheid en bescherming van jouw gegevens. Voor overdracht vanuit de EER naar landen die volgens de Europese Commissie geen toereikend niveau van gegevensbescherming bieden, hebben we toereikende maatregelen genomen zoals contractuele overeenkomsten, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie, afgesloten met derde partijen. Je kunt een kopie van deze maatregelen aanvragen door contact met ons op te nemen via [email protected].

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We zullen persoonsgegevens zo lang bewaren als dat nodig of toegestaan is binnen het kader van de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden en in overeenstemming met het toepasselijk recht. Tot de criteria die worden gebruikt om onze opslagtermijn te bepalen behoren: De duur van de tijd waarin we een lopende relatie met jou hebben en de diensten aan jou leveren (bijvoorbeeld, zolang als jij een account bij ons hebt of gebruik blijft maken van onze diensten). Of er een wettelijke verplichting bestaat waaraan wij moeten voldoen (bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat wij onze transacties gedurende een bepaalde tijd bewaren voordat wij deze kunnen verwijderen); of Of bewaren wenselijk is gezien onze juridische positie (zoals ten aanzien van verjaringstermijnen, geschillen of onderzoeken door verordenende instanties).

Cookies, web beacons en vergelijkbare technieken

Als je ons Platform gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken om je een betere, snellere en veiligere browserervaring te bieden.

Raadpleeg ons Cookiebeleid van LAB Platform voor de uitleg van cookies, web beacons en vergelijkbare technieken, hoe we ze gebruiken en hoe je ze kunt beheersen.

Jouw rechten

Indien jij je door ons verwerkte persoonsgegevens wilt herzien, corrigeren, bijwerken, beperken of verwijderen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, of als je een elektronische kopie van jouw persoonsgegevens wilt ontvangen om die aan een ander bedrijf door te geven (voor zover dit recht op gegevensoverdracht door de toepasselijke wetgeving aan jou wordt verstrekt), kun je contact met ons opnemen via [email protected]. Aangezien LAB en Pon begaan zijn met het respecteren en waarborgen van de privacy en de veiligheid van jouw persoonsgegevens, is er een speciale afdeling van het Security & Privacy Office om jouw verzoek te behandelen en ervoor te zorgen dat wij jouw verzoek conform het toepasselijke recht op jouw verzoek reageren. Wij verzoeken je in je aanvraag zo duidelijk mogelijk te beschrijven op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft. Voor jouw veiligheid zullen wij alleen aanvragen behandelen met betrekking tot de persoonsgegevens die bij het specifieke e-mailadres horen die je gebruikt om ons je verzoek te sturen, en we kunnen je vragen om verificatie van jouw identiteit voordat wij aan je verzoek voldoen. We zullen proberen zo snel als redelijkerwijs uitvoerbaar aan jouw verzoek te voldoen, en in elk geval binnen de wettelijk vereiste termijnen.

Contact, vragen, feedback en functionaris gegevensbescherming

Stuur je vragen en opmerkingen over deze Privacyverklaring naar: [email protected]. Onze functionaris gegevensbescherming (FG) is ook bereikbaar via [email protected]. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit voor jouw land of regio of waar een vermeende inbreuk op het toepasselijke privacyrecht plaatsvindt.

Beleidswijzigingen

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen in deze privacyverklaring worden van kracht wanneer we de herziene verklaring publiceren. Indien noodzakelijk, zullen we je informeren over wijzigingen in onze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst aangepast op datum: 17 juni 2022. Je kan contact met ons opnemen op eerdere versies wilt opvragen.

Bike Mobility Services